Menu

لیست تجارب ثبت شده


تدوین و ارائه 5 کوریکولوم رشته های جدید مجازی

مشاهده جزئیات  

 


راه اندازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مشاهده جزئیات  

 


گسترش فضای فیزیکی دانشکده بهداشت

مشاهده جزئیات  

 


مستندسازی و ثبت فرایندهای داخلی دانشکده

مشاهده جزئیات  

 


نشاط فیزیکی و زیبایی سازی دنشکده

مشاهده جزئیات  

 


خبرنامه داخلی دانشکده

مشاهده جزئیات  

 


نواوری در طراحی فضاهای آموزشی و فنلوری اطلاعات دانشکده پزشکی

مشاهده جزئیات  

 


بازنگری برنامه های آموزشی گروه های دانشکده های پرستاری، پزشکی و داروسازی اردبیل

مشاهده جزئیات  

 

دات نت نیوک فارسی